Khí Acetylen tinh khiết

Dưỡng khí Đà Nẵng cung cấp Khí Acetylen tinh khiết trong các bình thép chứa dung dịch Acetone 14 lít, 40 lít - Áp suất nạp C2H2 : 25bar ± 3 - Khí Acetylene tinh khiết 99.6% đến 99.8% dùng trong công nghiệp - Khí Acetylen tinh khiết 99.8 đến 99.998% t…

Khí Acetylene trong công nghiệp

Tính chất của khí Acetylene Tính chất của khí Acetylene chính là không màu và dễ bay hơi. Khí Acetylene sẽ không có mùi nếu thuộc dạng khí Acetylene tinh khiết, tuy nhiên, người mua sẽ thường ngửi được mùi từ các bình khí Acetylene ngoài thị trường v…

Khí Acetylen

Cung cấp khí acetylen chuyên nghiệp: Tính chất khí Acetylen C2H2): Acetylene HC ≡ CH. Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng riêng 1,171 kg/m3; ts = –83,6 oC. Tạo với k…